Játékszabály – „STG! Kupa 2. Futam - OXXO Energy Drink” nyereményjáték

1. A nyereményjáték szervezője:

Az „OXXO Energy Drink március” facebook nyereményjáték (továbbiakban „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Sacar Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Rózsa utca 8., adószáma: 11822646-2-13, a továbbiakban: „Szervező”).

A nyertesek meghatározását, sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által fog történni.

 

2. A játékban résztvevő személyek és részvételi feltételek:

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A résztvevők a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt, valamint hozzájárulnak a Játékkal összefüggő és a Játékban való részvételi célját szolgáló adatkezeléshez.

A Játékban részt vehet minden 18 évét betöltött, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, aki a játék időtartama alatt részt vesz az STG! Kupa második fordulóján. Minden játékos csak egy felhasználói profil alkalmazásával vehet részt a játékban.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a sorsolás eredményeként a nyereményből kizárt szavazó kerül ki nyertesként, akkor a pótnyertes lesz a sorsolás nyertese.

3. A játék időtartama:

2020.04.18.17:00 óra – 2020.04.18. 19:00 óra

4. A játék menete és a nyeremény:

A játék keretében a játékosoknak online csatlakozniuk kell saját konzoljukon keresztül az STG! Kupa 2. fordulójához és teljesíteniük kell a teljes versenytávot. A versenyek nyertesei (Külön Playstation és Xbox) automatikusan nyereményben részesülnek, amennyiben megfelelnek minden szabálynak. Továbbá az összes játékos közül kisorsolásra kerül egy, aki szintén átveheti a nyereményt, eredményétől függetlenül.

A sorsolás 2020.04.18-án történik, 19:30 órakor.

A nyertesek kiválasztása a Játék lezárását követően, a korábban leírt feltételeknek megfelelő játékosok közül számítógépes sorsolás útján, randomszámgenerátorral a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően kerül meghatározásra.

5. Nyertesek kiértesítése:

Amennyiben valamely nyertes bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező a Játékból kizárhatja. A nyerteseket egy elektronikus körlevélben ( e-mailben) értesítjük, valamint a hivatalos Facebook csoportban hozzuk nyilvánosságra a játék lezárása után 24 órán belül. A nyertes, neve közzétételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles elküldeni postázási címét e-mail üzenetben a segitsteljesgazzal@gmail.com számára nyeremények átadásáról történő egyeztetés lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. Ez mindaddig folytatódik, míg a nyertes nem jelentkezik 15 napon belül nyereményéért.

A nyereményt postai úton juttatja el Szervező a nyerteshez az általa megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja. A nyereményt csak a személyi igazolvány bemutatásával vagy meghatalmazással lehetséges átvenni.

A nyertes/pótnyertes Nyeremény átadásával összefüggésben a Szervező által igényelt személyes adatok megadása és a Szervező adatkezelése a nyertes/pótnyertes önkéntes adatszolgáltatásán alapul.

6. Vegyes rendelkezések:

6.1 A nyertes nevét a Szervező a hivatlos STG! Kupa hírlevélben Facebook csoport oldalán (https://www.facebook.com/groups/146950696679093/?source_id=108683615821399) teszi közzé a sorsolást követő 24 órán belül (a játékról szóló post alatt hozzászólásban).

6.2 A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes elfogadja az adatkezelési nyilatkozatot valamint megadja az elérhetőségeit (gamertag, név, lakcím, telefonszám és e-mail cím), hogy a Szervező előzetes egyeztetés után ki tudja szállítani a nyereményt.

6.3 A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

6.4 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A Nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

6.5 A résztvevő a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja a kiírás, illetve a jelen játékszabályzat feltételeit, a játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat (név) a Szervező a játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje, valamint későbbi promóció céljából 5 évig nyilvántartsa. További harmadik személyeknek a Szervező ezen információt nem adja ki. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli. A résztvevő a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező akár saját médiaszolgáltatása, akár más médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az interneten is közzétehet. A résztvevő egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyerteseknek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

6.6 A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a Játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék.

6.7 Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi az STG! Kupa hírlevelében és Facebook csoportjában.

6.8 A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyereményről szóló értesítésre az internetes kapcsolat meghibásodása vagy a levelezőprogram hibája miatt a Nyertes a megadott időn belül nem tud reagálni.

6.9 A Szervező bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

7. A Játék során megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató:

Tájékoztatjuk, hogy a Játékkal kapcsolatos személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.

7.1 Az adatkezelő: Személyes adatainak kezelője a Sacar Kft. (Székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa utca 8., Tel: +36 70 931 5603; e-mail: illmed.eu@gmail.com – továbbiakban: „Adatkezelő”)

7.2 Az adatkezelés célja: A Játék lezárását követően, a Szervező/Adatkezelő a - fent leírt feltételeknek megfelelően kisorsolt nyerteseket - az ismertetett felületeken keresztül közvetlenül értesíti arról, hogy a Játék nyerteseként jogosult a nyeremény átvételére, továbbá arról, hogy a nyeremény átvétele érdekében személyes adatok megadása szükséges. Ezen személyes adatok a Szervező/Adatkezelő a nyertessel való kapcsolattartás érdekében kezeli.

7.3 Az adatkezelés jogalapja: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti, az Adatkezelőt a jelen Játék alapján terhelő szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.

7.4 A személyes adatok megadása elmaradásának következménye: Amennyiben személyes adatait a (7.2) pontban meghatározottak szerint nem adja meg, úgy a Szervező/Adatkezelő nem tud eleget tenni a Játékban vállalt kötelezettségének, a nyereményt nem tudja ez érintett részére átadni.

7.5 A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7.6 Adattovábbítás az EU-n kívül: Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.

Kiegészítő tájékoztatás Rendelet 13. cikk (2) bekezdése alapján

7.7 A személyes adatok tárolásának időtartama: Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a nyeremény átvételét követő 90 napig őrzi, ezt követően helyreállíthatatlanul törli.

7.8 Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Az érintett, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt adatairól, kérheti azok helyesbítését, - a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti - az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.

7.9 Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, úgy az érintett a hozzájárulást bármely időpontban jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

7.10 Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve bírósági jogorvoslat: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefonszáma: +36/1-391-1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu,

Honlap: www.naih.hu

7.11 A személyes adatok forrása: Az Adatkezelő által kezelt személyes adatai a megkeresés alapján Ön által küldendő válaszüzenetből származnak. Az Adatkezelő nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó adatokat a Játékkal összefüggéseben, a megadott személyes adatokat csak abból a szempontból vizsgálja, hogy az alkalmas-e a Nyereményre jogosult személyének beazonosítására.

7.12 Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne az Érintettre, avagy a Jogviszonnyal összefüggésben az Érintettre nézve joghatással járna.

7.13 A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok

- Név

- Lakhely / tartózkodási hely,

- Telefonszám

- Email cím